Registre horari: Un requisit legal imprescindible per a la gestió de la jornada laboral

17/11/23

Registre laboral: Com afecta el RDL 8/2019 a la teva empresa?

Des del 8 de maig del 2019, data en què va entrar en vigor el RDL 8/2019, que modificava l’art. 34 de lEstatut dels Treballadors, totes les empreses tenen lobligació de portar un registre diari de la jornada de treball de cada persona treballadora de la seva empresa.

Art. 34.9 Estatut dels Treballadors: “L’empresa garantirà el registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’hi estableix article.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no n’hi ha, decisió de l’empresari, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

L’empresa conservarà els registres a què fa referència aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social”

Diversitat de sistemes de registre horari

A dia d’avui, volem suposar que la gran majoria d’empreses d’aquest país estan complint aquesta obligació, però per si n’hi ha alguna que encara no porta aquest registre, seria important que llegís aquest article.

Els sistemes de registre horari van des d’Excels que signen els treballadors a la seva entrada i sortida del treball, rellotges registradors d’entrada i sortida, programari especialitzat per al registre d’horaris de treball o aplicacions mòbils, entre d’altres.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el seu enfocament al registre horari de la jornada laboral

A banda de les multes imposades per Inspecció de Treball per al supòsit de no complir aquesta obligació, es poden derivar per a les empreses altres conseqüències greus.

Una d’aquestes conseqüències ve recollida a la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 26 de juny de 2023, que estableix que, en cas de reclamació d’hores extraordinàries per part del treballador, la càrrega de la prova recau sobre l’empresari si no aporta el registre diari de la jornada.

Fins a l’entrada en vigor del RDL 8/2019, la càrrega de la prova a les demandes de reclamació d’hores extraordinàries requeia sobre la persona que en reclamava la realització.

En el cas enjudiciat, es va interposar una reclamació per la realització de 1250 hores extraordinàries, i es va desglossar en la demanda la realització setmanal de les mateixes. El jutjat d’instància va dictar sentència desestimant la demanda, en considerar que la part demandant no n’havia acreditat la realització i considera, que la càrrega de la prova en aquests tipus de reclamacions correspon al treballador que les invoca.

La sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va estimar el Recurs, en considerar que després de l’entrada en vigor del RDL 8/2019, correspon a l’empresari la porta del corresponent registre de la jornada horària, i, per tant, sent aquest registre un element probatori rellevant a efectes d’acreditar el nombre d’hores de treball efectiu realitzat per l’actor, la manca d’allevança del mateix o la no presentació del registre per provar la realitat de la jornada realitzada, mai no pot afavorir la part que va incomplir amb aquesta obligació, per la qual cosa correspon a l’empresa i no al treballador la càrrega de la prova. En aquest cas, l’empresa, tot i haver estat esmentada en forma, no va comparèixer a l’acte del judici.

La importància del registre horari a la jornada laboral

Aquesta sentència, juntament amb alguna ja dictada amb anterioritat, són de gran importància, ja que podem trobar-nos amb reclamacions d’hores extraordinàries, que, tot i no acreditar-se la realització, poden suposar una condemna per a l’empresa, pel fet de no portar el registre de jornada horària.

Així doncs, és molt important portar el registre diari de la jornada de treball.