Àrees de pràctica

Experts legals en l’àmbit empresarial al servei del teu èxit.

El nostre equip d’advocats especialitzats en dret mercantil està aquí per oferir-te un ampli ventall de serveis legals per donar solució a les teves necessitats en diferents àrees de pràctica. Tenim l’experiència i el coneixement necessari per a oferir-te un assessorament complet i de qualitat. Confia en els nostres experts legals i aprofita al màxim les oportunitats que el món empresarial té per a oferir-te.

Truca’ns avui
93 804 20 61

Dret mercantil

Contractació mercantil, dret societari i dret concursal. El despatx és de tradició principalment mercantilista i la nostra especialització i experiència ens permeten assessorar les societats en tots els seus àmbits i fases de la seva vida incloent, entre altres aspectes, la constitució de societats, reformes estatutàries i reestructuracions societàries. Els nostres serveis s’estenen també a l’ordenació de les relacions jurídiques internes de les societats i a les seves relacions amb tercers (contractació, pactes d’accionistes, protocols familiars, etc.).

Tanmateix, Poch & Abogados Associats, S.L.P. s’ha especialitzat al llarg dels anys en Dret Concursal mitjançant la preparació, representació i seguiment de procediments concursals, concretant els nostres serveis en l’assessorament d’empreses en situació preconcursal, la negociació amb els creditors i proveïdors, i la preparació de la documentació necessària en el si del procediment judicial concursal.

Dret de família

Serenitat i objectivitat són la clau en la resolució dels assumptes relacionats amb el dret de família.

En general els assumptes de família tenen una càrrega emocional molt elevada i necessiten de l’assessorament d’un professional que, a més dels seus coneixements jurídics, aporti serenitat i objectivitat a la problemàtica plantejada pel client.

Precisament, l’alt contingut emocional d’aquests assumptes ha comportat que, sent un despatx de tradició principalment mercantilista, els nostres clients hagin confiat en nosaltres davant problemàtiques de caràcter familiar, convertint-se així en un referent en dret de família pel que respecta a la planificació contractual del futur matrimoni o unions estables i parelles de fet, la resolució arbitral o judicial dels conflictes familiars, planificació de la successió en l’empresa familiar, divisió de patrimonis familiars, capítols matrimonials i pactes successoris, entre altres.

Respecte al dret de família i dret successori, tant des d’un punt de vista normatiu (objectiu) com a psicològic (subjectiu), requereix d’una formació específica i d’un coneixement interdisciplinari. Per aquesta raó, dins del despatx es tracta com una especialitat on els nostres especialistes col·laboren estretament per a garantir als nostres clients el millor servei.

Dret civil

Dins de l’especialitat del dret civil, oferim un servei que es desenvolupa principalment en les àrees del dret de la propietat, dret immobiliari, contractació i dret de família i successori.

L’assessorament professional que oferim en totes les àrees sempre passa per una primera etapa de negociació i consecució d’una solució transaccional o redacció contractual idònia per a cada client. En una segona etapa i, a vegades, inevitablement, pot implicar una fase litigiosa en la qual també hagin d’intervenir els nostres especialistes en dret processal.

Dret processal

El despatx compta amb professionals experts en la pràctica processal per a donar solucions eficaces en defensa dels interessos de les empreses i els particulars davant les diferents jurisdiccions i tribunals.

Gràcies a l’equip multidisciplinari de Poch & Abogados Asociados, tenim la possibilitat d’oferir una planificació estratègica dels procediments judicials i arbitrals i un enfocament òptim en cadascuna de les disputes que hagin d’afrontar els nostres clients.

Dret penal econòmic

Compromesos amb el dret penal enfocat en la regulació i sanció de conductes delictives relacionades amb l’activitat econòmica.

La societat actual té una forta tendència a criminalitzar els il·lícits tributaris, les conductes dels empresaris quan les empreses no prosperen, a l’autònom quan no compleix amb totes les formalitats legals, etc.

Davant d’aquest context, els nostres professionals procuren que no es traspassi la frontera entre l’il·lícit administratiu i l’il·lícit penal, garantint a l’empresa, directius i petits empresaris i professionals la necessària protecció i assessorament preventiu perquè aquesta frontera no sigui mai traspassada de manera involuntària o perquè algú la pretengui utilitzar en contra seva. De la mateixa manera, el nostre despatx també ofereix la possibilitat als clients de personar-se com a acusació particular si el nostre client ha estat víctima en casos d’alçament de béns, falsedats en document mercantil, delictes societaris, etc.

Dret laboral

Donem cobertura a tots els aspectes relacionats amb el dret laboral que tenen incidència en l’àmbit empresarial i el dia a dia dels nostres clients.

Oferim assessorament jurídic complet a les empreses en totes les qüestions relacionades amb el dret del treball: relacions laborals; contractes laborals i d’alta adreça; acomiadaments, sancions, expedients de Regulació d’Ocupació; defensa davant dels òrgans administratius; defensa davant dels òrgans de la Jurisdicció social.

També ajudem i acompanyem les empreses en l’elaboració de Plans d’Igualtat i realitzem Auditories sociolaborals.

Dret fiscal i tributari

Assessorament integral, permanent o específic, en matèria tributària a les empreses i als seus socis, siguin residents o no residents, i a persones físiques.

Per a poder proporcionar als nostres clients amb inversions en l’exterior un assessorament fiscal integral adequat, disposem de contactes amb alguns col·laboradors/assessors locals amb els qui coordinem el nostre treball o bé proporcionem als clients l’accés als mateixos perquè puguin gaudir de l’adequat assessorament fiscal internacional.

El despatx també ofereix assessorament permanent o específic en matèria de normativa comptable nacional d’alta qualitat en matèries estretament vinculades al departament de Dret Mercantil: tractament comptable de les fusions, adquisicions i reorganitzacions societàries, grups de societats i consolidació fiscal.