Impost d’Activitats Econòmiques (IAE): Guia essencial per a la gestió empresarial

05/12/23

Quan una societat inicia una nova activitat, sempre cal donar-se d’alta a hisenda mitjançant la presentació del model censal 036 o 037, informant de la data d’inici i el codi IAE a què correspongui aquesta activitat. Tot i així, no sempre caldrà fer l’alta a l’IAE.

A continuació, explicarem en què consisteix l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i en quin moment i on s’ha de declarar aquest impost.

Què és l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)?

L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) és un impost que grava qualsevol activitat empresarial, professional o artística desenvolupada en territori nacional que s’exerceixi o no en un local determinat. A excepció de les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, que quedaran fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest impost.

Totes les activitats gravades tenen un codi epígraf que identifica i descriu cadascuna de les activitats, així com la tarifa corresponent en cada cas. Per donar-se d’alta d’una activitat, la societat ha d’identificar l’epígraf d’IAE que s’adapti més a l’activitat que s’inicia.

L’IAE s’estructura en tres seccions: Secció 1a, Secció 2a i Secció 3a, que es corresponen amb les activitats empresarials, professionals i artístiques respectivament. Cada secció s’estructura alhora en divisions, agrupacions, grups i finalment en epígrafs.

Elements Clau per a la Determinació de Quotes

Per determinar l’import de l’impost cal tenir en compte l’àmbit en què es desenvoluparà l’activitat, àmbit nacional, provincial o municipal, i els elements tributaris de l’epígraf en qüestió, com ara els metres quadrats del local i els quilowatts de potència instal·lada. La informació tributària necessària per determinar la quota queda regulada a cadascun dels epígrafs de l’impost.

Exempcions i Obligacions a l’IAE

Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol, i aquelles entitats que facin una o diverses activitats en territori espanyol i tinguin un import net de la xifra de negocis (INCN) inferior a 1.000.000 €, no estaran obligats a presentar la declaració d’alta d’IAE per estar exempts de l’impost.

Així mateix, hi ha altres situacions d’exempció, entre les quals destaquem l’exempció durant els dos primers períodes impositius d’inici d’una activitat nova.

En aquest cas, encara que gaudim d’aquesta exempció, cal tenir en compte que, si ja s’estan desenvolupant altres activitats per les quals han de presentar declaració d’IAE, el subjecte passiu de l’impost estarà obligat a presentar declaració d’alta per a aquesta nova activitat, indicant l’exempció per inici d’activitat.

Un cop transcorregut els dos anys d’exempció, ja no cal presentar cap declaració d’alta per a aquesta activitat.

Declaracions de IAE: Tipus i Procediments

Alta per inici d’activitat: es presenta en el transcurs d’un mes, a comptar de la data d’inici de l’activitat, i estaran obligats a presentar-la aquells subjectes passius no exempts de l’impost.

Alta per pèrdua de l’exempció: es presenta durant el mes de desembre anterior a l’any en què resulta obligat al pagament i que, per tant, ja no es podrà gaudir de l’exempció que s’aplicava. Un exemple molt clar és en cas que se superi l’INCN major a 1.000.000 €. Si en iniciar l’activitat no es va realitzar l’alta de l’IAE, una vegada la societat declari una INCN major a 1.000.000 €, s’haurà de presentar l’alta per pèrdua d’exempció.

Variació: En cas que hi hagi alguna variació de l’IAE prèviament presentat, es presentarà aquesta declaració en el termini d’1 mes a comptar des que es va produir la variació. Aquesta pot ésser d’ordre físic, econòmic o jurídic.

Respecte a la possible variació dels elements tributaris declarats, només caldrà presentar la declaració de variació, si el valor dels esmentats elements ha variat en més d’un 20% respecte dels valors prèviament declarats.

Baixa per cessament en l’activitat: Es presenta en el termini d’un mes a comptar de la data en què es va finalitzar la realització de l’activitat prèviament donada d’alta a IAE.

Baixa per aplicació d’exempcions: Es presenta durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en què el subjecte passiu queda exonerat d’IAE.

Procés de declaració de l’IAE

Els subjectes passius, subjectes i no exempts tenen l’obligació formal de comunicar a l’AEAT les altes, baixes i variacions, mitjançant la presentació d’una declaració d’IAE, que s’haurà de presentar individualment per a cadascuna de les activitats que vulgui desenvolupar.

Generalment, l’IAE es presenta a Hisenda mitjançant el model 840, però has de tenir en compte que, si l’activitat a desenvolupar és en àmbit municipal, s’haurà de gestionar mitjançant un model i un tràmit específic de l’ajuntament. Així i tot, de vegades alguns ajuntaments tenen delegada la gestió i la recaptació dels seus impostos en la diputació provincial del territori o fins i tot en hisenda.

Ara bé, si l’activitat es duu a terme a diversos municipis dins d’una mateixa província, s’ha de tramitar mitjançant la delegació provincial corresponent de l’Agència Tributària.

La importància d’un assessorament adequat en matèria d’IAE

Com hem vist, l’IAE és un impost amb molts matisos i generalment desconegut per la seva poca freqüència de presentació al dia a dia de la societat, per la qual cosa cal un bon assessorament per a la seva correcta declaració.

A Poch & Advocats, entenem la importància d’un control adequat i eficient d’aquestes obligacions fiscals per a l’èxit i la legalitat de la teva empresa. El nostre equip d’experts està llest per oferir-te assessorament personalitzat i solucions a mesura que s’ajustin a les necessitats específiques del teu negoci. No deixis que les complicacions de l’IAE afectin la teva activitat empresarial. Contacta amb nosaltres per a una consulta detallada.