Tot el que necessites saber sobre la nova legislació de les Startups: Novetats tributàries 2023 (I).

09/06/23

Empreses emergents o Startups: el nou model de negoci cada vegada més habitual a Espanya

En aquest primer capítol de novetats tributàries abastarem un tema de plena actualitat al nostre país, com són les empreses emergents, o també conegudes com startups, i la recent aprovació de la Llei 28/2022, de Foment de l’Ecosistema d’Empreses Emergents, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat el passat 21 de desembre i que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023.

Les dades demostren que aquestes empreses emergents s’han consolidat com un nou model de negoci cada vegada més habitual en el nostre territori. Prova d’això és que al nostre país existeixen ja més de 23.000 startups, segons l’Estudi sobre les Empreses Startup a Espanya publicat Informa D&B. Segons cita el legislador, “a Espanya s’ha desenvolupat un incipient ecosistema d’empreses emergents entorn d’alguns pols d’atracció de talent, capital i emprenedors, que despunten en el panorama europeu (…)”.

Per tant, l’aprovació d’aquesta Llei, també coneguda com la nova “Llei de Startups”, té l’objectiu de continuar incentivant la innovació i l’emprenedoria, i la finalitat d’establir un marc legal al qual poden acollir-se aquest tipus d’empreses de nova creació.

Què defineix a una empresa com Startup?

Però, anem a pams. Abans d’entrar detalladament de les mesures que contempla la nova Llei, primer repassarem breument el concepte d’empresa emergent o startup repassant les seves 5 característiques principals:

1– Una empresa emergent o startup és una companyia de recent creació, o en la qual encara no han transcorregut més de 5 anys des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil, o de 7 en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya.

2– Companyies que no hagin sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació d’empreses que no tinguin la consideració d’empreses emergents. A més, han de tenir seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.

3No cotitzen en un mercat regulat ni distribueixen dividends (o retorns en el cas de cooperatives).

4– Han de tener al 60% de la plantilla con un contrato laboral en España. En les cooperatives es computaran dins de la plantilla, únicament als efectes del citat percentatge, els socis treballadors i els socis de treball, la relació del qual sigui de naturalesa societària.

5– Han de dur a terme un projecte d’emprenedoria innovadora amb un model de negoci escalable. Per a poder acollir-se als incentius i beneficis contemplats en la norma és necessari obtenir la certificació que emet ENISA, organisme encarregat de certificar el grau d’innovació i escalabilitat. Amb això s’acreditarà la condició d’empresa emergent.

Els incentius fiscals contemplats en la Llei de Startups

Modificació en els tipus de gravamen de les empreses emergents

La primera de les mesures contempla la reducció del tipus impositiu en l’Impost de societats, passant del tipus general del 25% al 15%, així com per als contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents (que s’obtinguin rendes a través d’establiment situat en territori espanyol). En tots dos casos, la modificació tindrà efectes durant els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva i s’adquireixi i mantingui la condició d’empresa emergent.

Ajornament de la tributació d’una empresa emergent

Es permet l’ajornament del pagament del deute tributari de l’Impost de Societats, o de l’Impost sobre la Renda de No Residents, corresponent als dos primers exercicis en els quals la base imposable de l’Impost sigui positiva. L’Administració Tributària concedirà l’ajornament sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, des de la finalització de termini d’ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als citats períodes impositius.

Ara bé, per a gaudir d’aquest incentiu fiscal, seran necessaris els següents requisits:

  • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries en la data en què s’efectuï la sol·licitud.
  • Que l’autoliquidació es presenti dins del termini establert.

No podrà ajornar-se l’ingrés de les autoliquidacions complementàries.

Supressió de l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats

S’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents per als contribuents que tinguin la condició d’empresa emergent i que hagin d’efectuar a compte de la liquidació corresponent al període impositiu immediat posterior a cadascun dels referits en la mesura anterior (en els 2 anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva), sempre que en ells es mantingui la condició d’empresa emergent.

Llei de Startups a Espanya: Impuls a la creació i desenvolupament d’empreses emergents

Sens dubte, incentius fiscals molt atractius per a la pròpia startup. Si a això li sumem la simplificació i agilitació dels tràmits (reduint el temps necessari per a crear una empresa a una mitjana de 6 hores i fins a un termini màxim de 5 dies, sempre que s’utilitzin uns estatuts tipus), les facilitats per a obtenir el visat (aparició del visat especial per a nòmades digitals) i/o el permís de residència per als seus treballadors, fan que la Llei de Startups tingui unes perspectives fiscals molt beneficioses per a les empreses emergents.

Tot això sense oblidar als inversors i els seus equips, els quals també tindran importants incentius, com a reduccions fiscals de fins al 50%, amb un màxim de 100.000 euros, a persones físiques que inverteixin en startups, o exempcions fiscals per “stock options”de fins a 50.000 euros anuals. L’objectiu d’aquesta Llei, la qual és pionera a Europa a l’ésser el primer país que disposa d’una Llei específica per a startups, és incentivar la creació d’aquest tipus d’empreses a Espanya i establir les bases per a promoure la seva internacionalització, amb l’objectiu de captar talent per a desenvolupar aquestes empreses i fomentar la inversió pública i privada.