Tens protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, a la teva empresa?

09/06/23

Totes les empreses, de qualsevol mida i sense excepció, tenen l’obligació d’elaborar i implementar a la seva organització un protocol intern davant l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe. L’art. 48 de la Llei d’Igualtat, estableix que: “les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar llera a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte del mateix”. L’art. 7.1 de la Llei d’Igualtat, defineix l’assetjament sexual com, qualsevol comportament verbal o físic, de naturalesa sexual, que tingui propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”. L’art. 7.2, de la Llei d’Igualtat, defineix l’assetjament per raó de sexe, com qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. Així doncs, les empreses tenen l’obligació de: > Promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. > Crear i implantar mesures d’actuació, protecció i prevenció davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Què pot passar si no es té aquest protocol, o si se’n té, però no s’utilitza de la manera adequada?:

  • Tant l’Estatut dels Treballadors, com la Llei d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, estableixen entre els drets bàsics dels treballadors i treballadores, el respecte a la seva intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat a la feina i consideren com a infracció molt greu, l’assetjament sexual i per raó de sexe, i pot ser causa d’acomiadament disciplinari de la persona assetjadora i causa justa perquè la persona assetjada sol·liciti la resolució del contracte de treball amb dret a indemnització.
  • La Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, a l’art. 8, inclou com a infraccions molt greus, l’assetjament sexual, així com per raó de sexe, quan es produeixi dins de l’àmbit a què assoleixen les facultats de direcció empresarial, sigui qui sigui el subjecte actiu d’aquesta, sempre que, conegut per l’empresari, aquest no hagués adoptat les mesures necessàries per impedir-ho.
  • L’art. 40 estableix que aquest tipus d’infraccions se sancionaran amb multes que poden anar des dels 6.251 euros, en el grau mínim, als 187.515 euros, en el grau màxim, i a més, es perdran de forma automàtica els ajuts, les bonificacions i qualsevol benefici derivat de l’aplicació dels programes d’ocupació, i l’exclusió de l’accés a aquests beneficis per a un període de sis mesos a dos anys. Evidentment, la presumpta víctima d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe, a banda de les vies previstes en el protocol d’assetjament sexual, pot acudir a Inspecció de Treball, als Jutjats Socials o als Jutjats Penals. Tant la Inspecció de Treball, com els Jutjats i Tribunals del Social, valoren positivament el fet que les empreses tinguin instaurades a les seves organitzacions protocols anti assetjament, de manera que sempre que s’acrediti que aquests protocols són activats si mitja denúncia i funcionen amb correcció, constitueixen un element per atenuar la gravetat de l’eventual sanció econòmica. Si voleu més informació o rebre assessorament sobre aquesta qüestió, podeu contactar amb el departament jurídic laboral de POCH ADVOCATS.