Dret a deducció d’IVA, sectors diferenciats i la regla de prorrata

07/05/24

L’impost sobre valor afegit es caracteritza per ser un impost amb efecte neutre per als empresaris o professionals que intervenen a les diferents fases dels processos productius. Aquesta neutralitat és possible gràcies a la mecànica de la deducció de les quotes suportades en l’adquisició de béns o serveis, la qual ve regulada als articles 92 a 114 de la Llei d’IVA en què s’estableixen els requisits perquè una operació sigui deduïble.

En aquest article ens centrem en la regla de prorrata, que serà d’aplicació obligada per a totes aquelles societats que, en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional, efectuï simultàniament lliuraments de béns i prestacions de serveis que originin el dret a la deducció i d’altres que no atribueixin aquest dret.

Ara bé, hem de tenir en compte que no totes les operacions realitzades al territori d’aplicació de l’impost (Península i Balears) tenen dret a deducció, per la qual cosa cal identificar si les operacions realitzades per la societat es troben dins dels supòsits següents :

  • Lliuraments de béns i prestacions de serveis que estiguin subjectes i no exemptes d’IVA.
  • Exportacions, entregues intracomunitàries i assimilades a les anteriors. Són operacions exemptes, que sí que donen dret a deducció (exempció plena).
  • Les prestacions de serveis el valor dels quals estigui inclòs a la base imposable de les importacions de béns. Es tracta d’operacions exemptes, que sí que donen dret a deducció (exempció plena).
  • Les operacions no subjectes en territori espanyol d’aplicació de l’impost per no estar localitzades a la Península o les Balears, que hagin generat dret a deducció si s’hi han realitzat.

Per contra, no dona dret a deduir la realització d’operacions que es trobin exemptes pel que disposa l’art. 20 de la Llei d’IVA (assistència sanitària, ensenyament, determinades operacions immobiliàries, assistència social, operacions financeres i d’assegurances entre altres).

Què és la Regla de prorrata?

Regulat als articles 102 al 106 de la Llei d’IVA, es tracta de l’aplicació d’unes regles que determinaran la quantitat d’IVA que es pot deduir el subjecte passiu sobre el total de factures rebudes en el transcurs de l’exercici.

Hi ha dos tipus de prorrata; la prorrata general i la prorrata especial.

De forma generalitzada, tots els subjectes passius obligats aplicar la regla de prorrata, aplicaran el percentatge resultant de la regla general, tret que, de forma voluntària, s’adhereixin a aplicar la prorrata especial.

Tot i així, serà de compliment obligatori aplicar la regla especial, quan el total de les quotes deduïbles en un any natural per aplicació de prorrata general excedisca en 10 punts percentuals al que resultaria d’aplicar la regla especial.

  • Prorrata General

Amb independència que les quotes suportades siguin adquirides per al desenvolupament d’una activitat amb dret o sense dret a deducció, s’aplicarà un percentatge calculat d’acord amb unes regles, que determinarà la quantitat d’IVA suportat deduïble a l’exercici en curs.

D’aquesta manera, només serà deduïble l’import de l’impost suportat, que resulti de multiplicar per 100 la fórmula següent:

Import total dels lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats amb dret a deducció, dividit entre l’import total de les operacions de lliurament de béns o prestació de serveis, tant les que donen dret a deduir com les que no.

Si el resultat no és un nombre enter, s’arrodonirà al nombre enter immediatament superior a l’obtingut.

Cal destacar que no es podrà obtenir el percentatge de prorrata definitiu fins al darrer període de lexercici, per la qual cosa, durant els períodes de liquidació precedents, serà aplicable, provisionalment, el percentatge definitiu obtingut en lexercici anterior.

En arribar a la darrera liquidació de lexercici, sobtindrà el percentatge de prorrata definitiu de lexercici en curs i es regularitzaran les quotes suportades deduïdes prèviament.

  • Prorrata especial

Per a cada període de liquidació seran totalment deduïbles les quotes suportades corresponents a l’adquisició de béns o serveis utilitzats exclusivament a la realització d’operacions amb dret a deducció, mentre que no es podrà deduir la quota d’IVA d’aquelles operacions destinades al desenvolupament de l’activitat sense dret a deducció.

Així mateix, en cas que hi hagi adquisició de béns o serveis destinats al desenvolupament comú de les activitats amb dret i sense dret a deducció, és aplicable el percentatge obtingut en aplicació de la regla de prorrata general.

D’aquesta manera, el percentatge d’IVA suportat deduïble a cadascun dels períodes de liquidació de l’impost serà diferent, atès que dependrà del volum d’operacions destinades a operacions deduïbles i no deduïbles.

En aquest cas, no cal fer cap regularització al final de l’exercici, atès que, en cadascuna de les autoliquidacions realitzades, ja s’haurà deduït el corresponent IVA suportat d’acord amb les regles de l’IVA.

Què és la deducció en sectors diferenciats?

Es consideraran sectors diferenciats de l’activitat empresarial o professional, quan la societat desenvolupi diferents activitats que es trobin en grups de CNAE diferents i alhora apliquin règims de deducció diferents entre ells.

Tot i així, la llei d’IVA estableix que dues activitats o més es podran computar dins d’un mateix sector, sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 9, 1r c) de la Llei d’IVA per considerar-se activitat accessòria.

Per a la deducció de les quotes en sectors diferenciats, l’article 101 de la llei d’IVA estableix que cada sector diferenciat aplicarà el règim de deducció corresponent amb independència dels règims aplicats als altres sectors, sent possible l’aplicació de la prorrata general com especial segons correspongui.

La declaració i comptabilització

Independentment que s’apliqui la prorrata general o l’especial, a l’hora de declarar les operacions d’IVA al model 303, s’informarà de la base total de totes les operacions realitzades per l’import sense prorratejar, ia la casella de la quota només s’informarà de la part d’IVA deduïble segons la prorrata aplicada.

En el darrer període de liquidació, en cas que la prorrata definitiva difereixi del percentatge aplicat fins a la data, s’indicarà a la casella “Regularització per aplicació del percentatge definitiu de prorrata” la part d’IVA suportat de més o de menys segons correspongui la regularització.

Comptablement, la part de l’IVA que no sigui deduïble s’haurà de comptabilitzar com a major cost dels béns o serveis adquirits.

El règim de deducció en sectors diferenciats i la regla de prorrata, són un important mecanisme de la liquidació de l’IVA que ens indica fins a quin punt és deduïble l’IVA suportat, i alhora influeix directament en el compte de resultats, augmentant així el cost de les operacions del dia a dia de lempresa. Per això, és important fer una bona anàlisi de les operacions realitzades per determinar la necessitat o no d’aplicar aquest mecanisme.