Dret de família

Normalment els assumptes de família tenen una càrrega emocional molt elevada i necessiten l’assessorament d’un professional que, a més a més dels seus coneixements jurídics, aporti serenitat i objectivitat a la problemàtica plantejada pel client.

Precisament, l’alt contingut emocional d’aquests assumptes ha comportat que, essent un despatx de tradició principalment mercantilista, els nostres clients ens hagin fet tradicionalment confiança en les seves problemàtiques familiars, esdevenint així en un referent en dret de família pel què fa a la planificació contractual del futur matrimoni o unions estables i parelles de fet, la resolució arbitral o judicial dels conflictes familiars, planificació de la successió en l’empresa familiar, divisió de patrimonis familiars, capítols matrimonials i pactes successoris, entre d’altres.